nasze produkty

Kosztorysowanie FORTE

Kosztorysowanie FORTE

FORTE to program do kosztorysowania metodą szczegółową, uproszczoną i agregatową. Jego poprzednikiem był program LEONARDO.
Przeznaczony jest do pracy w środowisku WINDOWS. Wykorzystuje tzw. trójdzielne okno złożone z tabeli, drzewa i formularza.
Minimalne wymagania sprzętowe: procesor 1GHz, 256 MB RAM, napęd CD, port USB.

Kosztorys a wydruki
Podstawowym oknem do tworzenia kosztorysów jest tabela kosztorysu. Poprzez wybór odpowiedniej zakładki, tworzenie kosztorysu można kontynuować w oknie dowolnego wydruku pozycyjnego. Wydruk jest nie tylko efektem końcowym pracy programu, ale również formą tworzoną na bieżąco i dostępną w każdym momencie.

Kosztorys szczegółowy, uproszczony, agregatowy
W kosztorysie mogą występować obok siebie pozycje szczegółowe, uproszczone i agregatowe. Każdą pozycję szczegółową można zamienić na uproszczoną i odwrotnie, dowolny kosztorys można zapisać jako kosztorys uproszczony. Agregaty mogą zastąpić w kosztorysie elementy lub rozdziały. Ich ceny importowane są z dostępnych na rynku cenników albo mogą być automatycznie wyliczane z wartości pozycji kosztorysowych lub agregowanych elementów i rozdziałów.

Cenniki
FORTE dzieli cenniki na tzw. kosztorysowe i zewnętrzne. Cennik zewnętrzny tworzony jest w wyniku importu dostępnych na rynku cenników lub na podstawie kosztorysów i innych cenników zewnętrznych. Cennik kosztorysowy ograniczony jest do nakładów i robót jakie występują w danym kosztorysie. Charakterystyczną cechą programu jest to, że cennik ten może być wielokrotnie przeceniany dowolnymi cennikami zewnętrznymi. Skutek przeceny jest natychmiast widoczny w kosztorysie. Ceny można również zmieniać ręcznie oraz ustawiać tzw. ceny lokalne.

Eksporty i importy
Program importuje: kosztorysy z innych programów do kosztorysowania (np. format ATH, FWD), cenniki nakładów RMS oraz cenniki robót i agregatów z płyt CD, dane do obliczeń z programów CAD.
Program eksportuje: kosztorysy do innych programów do kosztorysowania, wydruki do postaci HTML, wydruki do programów WORD i EXCEL, dane do programów do harmonogramowania robót.

Inne funkcje programu FORTE

 • Elastyczny sposób definiowania narzutów i innych składników kalkulacyjnych oraz prezentacja graficzna wartości w  postaci wykresów.
 • Definiowanie tzw. zamienników, które będą zastępowały odpowiednie nakłady w pozycjach kosztorysowych.
 • Globalne usuwanie nakładów RMS z całego kosztorysu łącznie z pozycjami, które będą dopiero wprowadzane.
 • Zamrażanie pozycji oraz elementów scalonych łącznie z podrzędną strukturą kosztorysu.
 • Tworzenie i korzystanie z bazy własnych norm i nakładów oraz z tzw. nakładów lokalnych, bez zapisywania ich do bazy. Scalanie norm.
 • Obsługa Wspólnego Słownika Zamówień CPV wraz z tworzeniem wszystkich wydruków wymaganych przez aktualne przepisy.
 • Tworzenie i korzystanie z bazy specyfikacji technicznych. Baza ta zawiera połączenia numerów specyfikacji technicznych z podstawami nakładów pozycji kosztorysowych w układzie biur projektowych. Jest tworzona i aktualizowana w trakcie wykonywania kosztorysów.
 • Program wyposażony jest w bazę opisów ogólnych i szczegółowych do KNR-ów oraz bazę współczynników korekcyjnych (mnożników do RMS).
 • Parametry ilościowe – dane liczbowe lub wzory wykorzystywane do wyliczania ilości przedmiarowych, np. wymiary ścian wykopów itp. Zmiany tych danych powodują automatycznie przeliczenie ilości  przedmiarowych.
 • Grupy wartościowe pozwalające otrzymywać wartości dowolnie zdefiniowanych grup nakładów – np. wartości materiałów inwestora.
 • Grupy ilościowe pozwalające otrzymywać ilości dowolnie zdefiniowanych grup nakładów o tych samych jednostkach miary. Mają one zastosowanie np. przy kalkulacji czasu pracy rusztowań, albo przy zbieraniu z różnych pozycji ilości zapraw, które należy przygotować na placu budowy.
 • Tworzenie i korzystanie z bazy danych o kontrahentach – inwestorach, wykonawcach itd.
 • Dowolne grupowanie katalogów (KNR), co pozwala np. na stworzenie własnych list z najczęściej wykorzystywanymi katalogami, list z podziałem na branże itp.
 • Szukanie robót w bazie katalogów wg fragmentu nazwy roboty.