nasze produkty

Oskar

finansowo – księgowy

Windowsowy następca programu FK DOS sprzedawanego przez naszą firmę od początku lat 90-tych. Posiada znacznie rozbudowaną funkcjonalność swojego poprzednika oraz bogatą windowsową grafikę. Okienka wyposażone w kreatory kolumn, zaawansowane szukanie, szukanie nadążne, filtrowanie, zaznaczanie, definiowanie skrótów klawiszowych i wiele innych pożytecznych funkcji nadają OSKAROWI nową, niepowtarzalną jakość. Program posiada nowoczesne rozwiązania dotyczące wydruków. Zestaw ponad czterdziestu wydruków stałych może być modyfikowany przez użytkownika lub wzbogacany o nowe, własne wydruki.  OSKAR został wyposażony w zaawansowane funkcje importów danych z innych programów. Import danych z FK DOS  do OSKARA realizowany jest automatycznie po wyborze opcji. W sposób szczególny rozwinięta jest komunikacja z systemem do Administrowania zasobami rozliczania Sprzedaży – AS.

 • Oprogramowanie systemu składa się z:
  •  wersji standardowej
  • modułów dodatkowych.
 • Wersja standardowa obejmuje:
  • obsługę bilansu otwarcia,
  • rejestrację dokumentów obrotu,
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
  • automatyczne dekretowanie dokumentów z rejestrów VAT,
  • zestawienie analityczne i syntetyczne: kartoteki kont, bilansu otwarcia, dzienników dokumentów, obrotów konta,
  • archiwizację,
  • kontrolę spójności danych w systemie z możliwością ich korekty w oparciu o dane z dzienników.
 • Moduły dodatkowe:
  • Obsługa rozrachunków:
   • bilansowanie należności i zobowiązań,
   • zestawienia rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych,
   • wezwania do zapłaty,
   • noty odsetkowe,
   • ręczne kojarzenie należności i zobowiązań.
  • Tworzenie automatycznych dekretów:
   • kumulacja stanów,
   • zestawienia wyników finansowych,
   • rozdzielniki kosztów,
   • naliczanie i tworzenie dekretów amortyzacji.
  • Redakcja, emisja oraz rejestracja przelewów.
  • Redakcja zestawień statystycznych, sprawozdań wewnętrznych, bilansu.
   • definiowanie i tworzenie na potrzeby własne jak i zewnętrzne dowolnych sprawozdań na podstawie informacji zawartych       w kartotece kont.
  • Kasa:
   • rejestracja dokumentów w kasie,
   • tworzenie raportów kasowych,
   • automatyczne dekretowanie dokumentów raportów kasowych ,
   • automatyczne tworzenie dokumentów dla programu AS.
  • Środki trwałe
   • ewidencja środków trwałych (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP),
   • dostęp do kartoteki ŚT w trzech niezależnych układach – wg klasyfikacji ŚT, podziału wewnętrznego oraz miejsc użytkowania,
   • ewidencja wszystkich wymaganych przepisami dokumentów związanych z ŚT i WNiP,
   • automatyczne dekretowanie dokumentów ŚT,
   • naliczanie amortyzacji bilansowej i podatkowej wg metody liniowej, degresywnej albo naturalnej,
   • kalkulator amortyzacji pokazujący amortyzację w czasie aż do całkowitego umorzenia ŚT,
   • definiowanie właściwości ŚT
  • Prezentacje graficzne
   • graficzne prezentowanie różnorodnych analiz obrazujących zmiany wielkości ekonomicznych w czasie oraz relacje między nimi,
   • tworzenie wykresów w postaci słupków, linii, kół itp. dowolnych kwot planu kont w dowolnych układach – np. miesięcznych i rocznych przychodów, kosztów, zysków, należności, zobowiązań, stanu zapasów materiałowych, środków finansowych na kontach w banku itd.,
   • ujmowanie kwot w serie pozwalające na jednym wykresie umieszczać np. przychody, koszty i zysk, na innym należności i zobowiązania albo koszty w układzie rodzajowym lub miejsc powstawania,
   • definiowanie i aktualizowanie dowolnych prezentacji,
   • słownik grup kont wykorzystywany do syntetycznego przedstawiania kwot,
   • wydruki zawierające dane kwotowe i procentowe w układzie serii i elementów, analitycznie i syntetycznie
  • Projektowanie wydruków
  • Fakturowanie
   • tworzenie i drukowanie faktur sprzedaży,
   • tworzenie i drukowanie faktur korygujących,
   • drukowanie zestawień faktur,
   • automatyczna dekretacja faktur sprzedaży i faktur korygujących wg szablonu,
   • obsługa refaktur: automatyczne tworzenie refaktur sprzedaży i zakupu.